SKUPOVI I KONFERENCIJE

Saopštenja na značajnijim stručnim skupovima

1.     "ZAŠTO SE (NE)ČITA KNJIŽEVNOST ZA DECU": na primeru Dečje gradske biblioteke "Zmaj Jovan Jovanović" u Beogradu". Rad saopšten na Savetovanju u okviru 29. ZDI,  Novi Sad 1995.  

2.     "KRATKA ISTORIJA ROMANA U SAVREMENOJ SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI ZA DECU". Rad saopšten na Savetovanju o tokovima književnosti za decu u okviru 30. ZDI,  Novi Sad 1996., .

3.     "PROGRAMI U FUNKCIJI ČITANJA: paralela klasičnih i savremenih metoda bibliotečkog rada na dečjim odeljenjima". Rad saopšten na Seminaru za bibliotekare dečjih odeljenja Severno-bačkog okruga, Gradska biblioteka, Novi Sad, 1997.

4.     "ASPEKTI PRIMENE SAVREMENOG MENADŽMENTA U BIBLIOTEKAMA POZAJMNOG TIPA". Rad saopšten na III Savetovanju bibliotekara Srbije, Vrnjačka Banja '1997. (Tekst je objavljen u publikaciji Bibliotekarstvo na kraju veka. [Knj.] 3, Knjiga i drugi mediji. Menadžment i marketing u bibliotečko-informacionoj delatnosti".- Beograd :  Bibliotekarsko društvo Srbije, 1999, str. 172-179.)

5.     "AŽURIRANJE  INTERNET SAJTOVA PROGRAMOM BIBLIOTEKE-DISKUS". Rad saopšten na Instruktivnom seminaru biblioteka članica www.biblioteke.org.yu , u organizaciji Biblioteke "Dimitrije Tucović" Lazarevac, "Žika Popović" Šabac, "Milovan Glišić" Ljubovija, Ljubovija 2000.

6.     "MOGUĆNOSTI POSTAVLJANJA INTERAKTIVNIH SERVISA NA POSTOJEĆE INTERNET SAJTOVE BIBLIOTEKA". Rad saopšten na XIV Seminaru za korisnike programa BIBLIO, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2000.

7.     "KOMERCIJALNA PRIMENA INTERNETA U BIBLIOTEKAMA POZAJMNOG TIPA". Rad saopšten na Godišnjoj konferenciji bibliotečkih radnika Srema, održanoj 26. maja 2000., u organizaciji Podružnice bibliotečkih radnika Srema i Biblioteke  "Grigorije Vozarević", Sremska Mitrovica 2000.

8.     "PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA ZAVIČAJNE BIBLIOTEČKE GRAĐE NA INTERNETU". Rad saopšten na Savetovanju"Stanje i perspektive razvoja zavičajnih fondova", u organizaciji Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke  „Vladimir Petković Dis“, Čačak  2000.

9.     "BALKANSKA BIBLIOTEČKA MREŽA". Rad saopšten na II Skupu bibliotekara balkanskih zemalja, Beogradu  2001. (Tekst je objavljen u publikaciji Saradnja, obrazovanje, kvalitet.- Beograd : Filološki fakultet : Narodna biblioteka Srbije, 2002, str. 15-22.)

10.   "BIBLIOTEČKA ISKUSTVA I STRATEGIJA MENADŽMENTA BIBLIOTEKA". Rad saopšten na III Seminaru prve  virtuelne srpske bibliotečke mreže "Biblioteke našeg okruženja", u organizaciji NVO resurs centra Srbije i Internet kluba Srbije, Ljig  2004.

11.   "E-KNJIGA –IZAZOV IZMEĐU KLASIČNOG ČITANJA I MULTIMEDIJE". Rad saopšten na okruglom stolu „Knjiga i savremeni mediji”  33. manifestacije SLOVO S LIMA, u organizaciji Međurepubličke zajednice kulture iz Pljevlja i biblioteke “Vuk Karadžić“ Prijepolje, Prijepolje 2004.

12.   "ZNAČAJ ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE BIBLIOTEKE I OKRUŽENJA". Rad saopšten na Seminaru "Bibliotečki informacioni sistemi -  BIS 2004", u organizaciji Inovacionog centra za razvoj i primenu informacionih tehnologija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, održanom u Niška Banja 2004.

13.   "MOGUĆNOSTI UČEŠĆA NEVLADINIH ORGANIZACIJI U DIGITALIZACIJI KULTURE". Rad je saopšten na III Internacionalnoj konferenciji "Nove tehnologije i standardi :  digitalizacija nacionalne baštine",  u organizaciji Matematičkog instituta SANU i Nacionalnog centra za digitalizaciju, Beograd 2004.

14.   "MOGUĆNOSTI I NEOPHODNOST DELOVANJA VIRTUALNE BIBLIOTEČKE MREŽE U REGIONU“. Rad saopšten u okviru elektronske kreativne radionice Projekta CALIMERA, organizator Evropska komisija i Projekat PULMAN, Zadar  2004.

15.   "WEB MARKETING JAVNIH BIBLIOTEKA I BIBLIOTEČKIH ASOCIJACIJA“. Rad saopšten naučnom skup „Ekonomska uloga biblioteka u Savremenom društvu u organizaciji  Filološkog fakulteta, Emporia State University (Kansas), University of North Carolina (Chappel Hill), Univerziteta "Braća Karić", Društva bibliotekara Srbije, Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", Biblioteka Matice srpske, Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske – Banjaluka, Beograd 2004.

16.   "INTERNET I BIBLIOTEKE: e-časopisi, e-baze i php okruženje". Rad saopšten na V Seminaru prve  virtuelne srpske bibliotečke mreže "Svi putevi vode u Rim, a biblioteke u bolju budućnost", u organizaciji Bibliotekarskog društva Srbije  i Internet kluba Srbije, Ljig  2005.

17.   "BIBLIOTEKA KAO ELEKTRONSKI KORISNIČKI SERVIS". Rad saopšten na Savetovanju bibliotekara Srbije "Savremene biblioteke  kao korisnički servisi", u organizaciji Narodne biblioteke Užice, Podružnice bibliotekara Zlatiborskog okruga i Bibliotekarskog društva Srbije,  Zlatibor 2005.

18.   "ULOGE BIBLIOTEKA U DIGITALNOM KONTAKTU SA KULTURNIM RESURSIMA LOKALNE ZAJEDNICE". Rad saopšten na IV Naučno-stručnom skupu "Nove tehnologije i standardi : digitalizacija nacionalne baštine", u organizaciji Nacionalnog centra za digitalizaciju.  Beogradu,  2005.

19.   "E-KNJIGA - ELEKTRONSKA KNJIGA ZA DECU". Rad saopšten na Međunarodnom naučnom skupu  "Deca i biblioteke",., u organizacijiFilološkog fakulteta u Beogradu,BDS, Instituta za književnost i umetnost, Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, NBS, BMS, BGB, Gradske biblioteke Novog Sada, Fakulteta za menadžment  "Braća Karić" i Nacionalne biblioteke Crne Gore, Beogradu 2005. (Sažetak rada je objavljen u publikaciji Deca i biblioteke / urednik Aleksandra Vraneš.-Beograd : Filološki fakultet : Bibliotekarsko društvo Srbije, 2006, str. 417-418.)

20.   "MENADŽMENT U BIBLIOTEKAMA: skica između teorije i prakse". Rad saopšten na Stručnom skupu bibliotekara Zlatiborskog okruga, povodom 110 godina biblioteke u Ariljuu organizaciji Bibliotekarskog društva Srbije, Matične biblioteke Užice i Gradske biblioteke Arilje, Arilje 2005.

21.   "MARKETING BIBLIOTEKA PREKO INTERNETA". Rad saopšten na  Savetovanju bibliotekara Srbije "Informaciona, kulturna i izdavačka delatnost biblioteka", u organizaciji GORDIKOM i Ministarstva prosvete republike Srbije, Vrnjačka Banja 2006.

22.   "KAKO EFIKASNO PLASIRATI INTERNET SAJT JAVNE BIBLIOTEKE NA GLOBALNU MREŽU“. Rad saopšten na  Seminaru „Biblioteke – web i elektornsko okruženje“ u organizacije „Prve  virtuelne srpske bibliotečke mreže“, Internet kluba iz Ljiga i Ministarstva za kulturu i medije Republike Srbije, Ljig 2006.

23.   "BIBLIOTEKA  KAO LOKALNI INFORMATIVNI CENTAR". Rad saopštena na Stručnom skupu "Biblioteke u svjetlu modernih tehnologija", u organizaciji Društva bibliotekara  Republike Srpske i Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, održanom u Trebinju od 08-09. maja 2006.

24.   "MARKETING ŠKOLSKIH BIBLIOTEKA". Rad saopšten na II Seminaru  za školske bibliotekare "Školske biblioteke u Srbiji na početku 21. veka", u organizaciji  Ministarstva prosvete Republike Srbije, održanom u Sremskim Karlovcima od 16-17. novembra 2006.

25.   "PRAVCI I NAČINI UMREŽAVANJA BIBLIOTEKA RAZLIČITOG TIPA". Rad saopšten na  Savetovanju bibliotekara Srbije "Biblioteke – povezivanje kao imperativ", , u organizaciji Narodne biblioteke Užice, Podružnice bibliotekara Zlatiborskog okruga i Bibliotekarskog društva  Srbije, održanom na Zlatiboru od 31. maja do 02. juna 2006.

26.   "BIBLIOTEČKA MREŽA LOKALNE ZAJEDNICE : primer Opštine Stari grad". Rad saopšten na Stručnom skupu i kreativnoj radionici bibliotekara "Mreža lokalne zajednice", u organizaciji  Biblioteke grada Beograda, Biblioteke „Đorđe Jovanović“ i Opštine Stari grad, održanom u Beogradu od 24-25. novembra 2006.

27.   "MARKETINŠKI METODI BOGAĆENJA I ZANAVLJANJA FONDOVA JAVNIH BIBLIOTEKA U REALNOM OKRUŽENJU". Rad saopšten na Stručnom skupu "Biblioteke budućnosti" u organizaciji Društva bibliotekara  Republike Srpske, Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske i Bibliotekarskog društva Srbije. održanom od 28-30. marta 2007.

28.   "IZGRADNJA I ADAPTACIJA BIBLIOTEKA: primena evropskih iskustava". Rad saopšten na Savetovanju bibliotekara Srbije "Digitalizacija –  budućnost je počela", , u organizaciji Narodne biblioteke Užice, Podružnice bibliotekara Zlatiborskog okruga i Bibliotekarskog društva  Srbije,   Zlatibor  2007.

29. "ULOGE BIBLIOTEКA U DIGITALNOM КONTAКTU SA RESURSIMA КULTURE LOКALNE ZAJEDNICE", Rad saopšten na skupu  Кultura za razvoj : "Digitalizacija zavičajnog fonda, stare i rijetke knjige",  Bijeljina 2010.

30. "PARALELE U RADU DEČJIH ODELJENJA DVE  STRANE SVETA", Stručni skup: Rad sa decom i mladima u narodnim i školskim bibliotekama, VDS i Narodna biblioteka Požega , Požega 2010.

31. "ELEKTRONSKI MEDIJI : čarobna formula u saradnji dečjih odjela s javnošcu" , stručni skup “DJEČJI ODJELI KROZ SURADNJU S JAVNOŠCU", Šibenik 2011.

32. "Potencijali biblioteka kao E – tačaka  (program IT inkluzije 65+)", Strična konferencija IAN - КLIКNI КA EVROPI:Uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz, Beograd,  2011.

33. "Biblioteka mesto interkulturalnog dijaloga", 5. konferencija bibliotekara BiH, "Uloga   biblioteke u  interkulturalnom dijalogu“, Tešanj 2011

34."ORGANIZACIJA, OPREMANJE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U CENTRIMA DEČJIH LETOVALIŠTA " , Stručni skup DBRS Jahorina   2012. 

35. "BIBLIOTEKA MESTO INTERKULTRUNOG DIJALOGA ", Međunarodna naučna konferencija Filološki fakultet BU "Кulture u dijalogu", Beograd 2012. 

36." TEEN - biblio tim",   BIBLIOTEКA, КNJIGA, INFORMACIJA -  Stručni skup DBRS Jahorina   2014. 

37. "KONCEPT PRIMENE GEJMIFIKACIJE U RADU JAVNIH BIBLIOTEKA " , Меѓународна конференција на библиотекари, иноватори и креативци - Крушево (Sev.Makedonija) 2019.

38. "S  BIBLIOBUSOM  PO SVETU", Međunarodna konferencija “Pokretne biblioteke na putu do udaljenih korisnika“, Kladovo 2020.

39. "STRIP – DEVETA UMJETNOST  I PRVA POMOĆ RANOM ČITANJU", Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Strip u knjižnicama povodom 145 godina Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Vinkovci 2021.

40. "КLASIČNO, AKTUELNO, INOVATIVNO, KOMPETENTNO U STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU BIBLIOTEKA", 16.Biblionet 2022 - Biblioteke i doživotno učenje, Čačak 2022.

41. „BIBLIOTEКARSTVO PRED NOVIM IZAZOVIMA“,  XXIII stručni skupai Društva bibliotekara Republike Srpske, Bijeljina 2023.

 

   

Поткатегорије